Aktekke Mah. Yalçın Cad. Barutçuoğlu Plaza No:22/A Kat: 5 Daire: 20 Kastamonu 0 850 532 32 07
Ana Sayfa Blog Apartman ve Sitelerde Evcil Hayvan Beslemek

Apartman ve Sitelerde Evcil Hayvan Beslemek

 

Apartman ve Site Yönetimi Hayvan Besleme Taleplerinde ne yapmalıdır?

Hayvanları Koruma Kanununun 3 ncü maddesine göre insan tarafından kültüre alınmış ve eğitilmiş hayvanlara “evcil hayvan” adı verilir.

Aynı Kanunun 4 ncü maddesine göre evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmak zorundadır.

Türkiye’nin taraf olduğu Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne göre, hiç kimse bir ev hayvanının, gereksiz acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine sebep olamaz. Hiç kimse bir ev hayvanını terk edemez. Bir ev hayvanını muhafaza eden veya bakımını kabul eden kişi, hayvanın sağlığı ve refahından sorumludur.

Hukuki bağlayıcılığı olan yukarıdaki düzenlemeler uyarınca Apartman ve Sitelerde evcil hayvan beslemek isteyenler bu konuda bir özgürlüğe sahiptir. Tabi ki Apartman ve Sitelerde evcil hayvan besleyenler çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü tutulmuşlardır.

 

Yönetim planları ile Evcil Hayvanların Beslenmesi Yasaklanabilir mi?

Aşağıda “İstanbul Anadolu 12. Sulh Hukuk Mahkemesi” tarafından 29.03.2013 tarihinde verilen (2012/542 E. 2013/432 K.) bir kararı paylaşmak istiyoruz.

“Olay: Yönetim planında taşınmazın bağımsız bölümlerinde ve ortak yerlerinde hayvan beslenemeyeceğine ilişkin hüküm bulunan bir taşınmazın Kat Maliklerinden birinin beslediği hayvanın tahliyesi talep edilmiştir.

Karar: Talebin reddine karar verilmiştir.

Gerekçeler: Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne, Hayvanları Koruma Kanunu’na, Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne göre, hayvan hak sahibi bir varlık olduğu için, Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, bütün Kat Maliklerini bağlayan bir sözleşme niteliğinde olan yönetim planı, hayvanın haklarını ihlal edemez.

Yönetim planında hayvanın haklarını ihlal eden maddeler bulunduğu takdirde, bu maddeler, Borçlar Kanunu madde 27’ye göre, mutlak butlanla sakattır. Yani Hukukun aradığı şartların yerine gelmesine rağmen Kanunun emredici hükümlerine aykırı bir durumdur.

Somut olayda da, çevresine herhangi bir rahatsızlık vermemesine rağmen, sadece yönetim planı uyarınca, hayvanın evden uzaklaştırılması, hayvanın haklarına aykırılık teşkil etmektedir. Evden uzaklaştırılan hayvanın ölüme terk edilmeyeceği, barınağa götürüleceği söylenebilir. Ancak, bu söylem, bir insanın evi ile cezaevi koşullarının aynı olduğu söylemi ile eşdeğerdir.

Yönetim planında böyle bir düzenlemeye yer verilmesi, hayvan hakları konusundaki ulusal düzenlemelere ve uluslararası sözleşmelere göre, kanunun emredici hükümlerine aykırıdır. Bütün Kat Maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündeki yönetim planında yer alan bu şekilde bir düzenleme, taşınmazın bağımsız bölümlerinde ve ortak yerlerinde hayvan beslenmesini istemeyen Kat Malikleri ile isteyen Kat Malikleri arasındaki dengeyi sağlamadığı, istemeyen gruba hayvanın çevresine rahatsızlık verip vermemesine bakılmaksızın isteyen gruba zorluk çıkarma konusunda keyfi bir güç verdiği için, Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel işlem koşulu niteliğindedir ve bu sebeple hükümsüz sayılmalıdır.

Kat Mülkiyeti Kanunu, Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği karşısında genel kanun niteliğindedir ve özel kanunların bulunduğu durumlarda, genel kanun uygulanmaz. Çevresine rahatsızlık vermeyen bir hayvanın, sadece yönetim planı uyarınca evden uzaklaştırılması, hakkın kötüye kullanılması teşkil etmektedir.”

 

Apartman veya Sitelerde Rahatsızlık veren Evcil Hayvanlar ile ilgili ne yapılabilir?

               Evcil hayvanların rahatsızlık vermesi durumunda uyarılara rağmen tedbirini almayan site sakini hakkında, durumu ispat edecek delil ve şahitler ile birlikte Kat Mülkiyeti Kanunu 33 ncü maddeye göre hâkim müdahalesi talep edilebilir.Ahmet Hüsamettin Kaya

GEA YÖNETİM A.Ş.

Genel Müdür

29.09.2018 

apartmanda evcil hayvan,sitelerde evcil hayvan,evcil hayvan yasaklama
Foto Galeri