Aktekke Mah. Yalçın Cad. Barutçuoğlu Plaza No:22/A Kat: 5 Daire: 20 Kastamonu 0 850 532 32 07
Ana Sayfa Blog Site Yönetimlerinde hâkimin müdahalesi

Site Yönetimlerinde hâkimin müdahalesi

Genel bir tanımla, Site Yönetimi;

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu kanuna endeksli olarak hazırlanmış Yönetim Planı ve bu kanunun atıf yaptığı diğer Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde atanmış veya seçilmiş, 

1-     Yönetici / Yönetim Kurulları, 

2-     Denetici / Denetim Kurulları, 

3-     Kat Malikleri Genel Kurulları, 

4-     Temsilciler Kuruları vb. yönetim organları, 

-        Hukuki, Mali, İdari ve Sosyal boyutlu bir yapıda, 

-        Personel, Malzeme, Eğitim ve Prosedür dörtgeninde, 

-        Güvenlik, Temizlik, Teknik ve İdari işlerden oluşan dört temel hizmeti, sakinler memnuniyeti ve emlak değerini artırıcı vizyon üzerinden idari ve saha hizmetlerini denk bütçe yaklaşımı ile mevzuatlar çerçevesinde, hâkimin müdahalesine açık olarak gerçekleştirme sürecidir.

 

Hâkim Müdahale şartları nasıl doğar ve Müdahale ne şekilde yapılır

Kat Malikleri Kurulu Kararına Karşı Dava Açılması: Kat Malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan kimse anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Mahkemesinde dava açarak hâkimin müdahalesini ve kararın iptalini isteyebilir. Kat Malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak KMK. 32’nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her Kat Maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her Kat Maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki Sulh Mahkemesine iptal davası açabilir, Kat Malikleri Kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz.

Borç ve Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Dava Açılması: Kat Maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören Kat Maliki veya Kat Malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin Sulh Mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Hâkimin Kararının Yerine Getirilmesi: Hâkim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tespit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder. Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, para cezası alınmasına karar verebilir. Bu karar kesindir, temyiz yoluna gidilemez. Kat mülkiyeti yaşamının çekilmez hale geldiği kanaatine varırsa hâkim, talep üzerine borçlarını ödemeyen, yükümlülüklerini yerine getirmeyen Kat Malikin, bağımsız bölümünün diğer Kat Maliklerine devrine karar verebilir. Devre ilişkin kararın temyizi mümkündür. Bu itibarla böyle bir kararın infazı için kesinleşmiş olması gerekir.

Yöneticinin Sulh Mahkemesi Tarafından Atanması: Kat Malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin Sulh Mahkemesince, Kat Maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen Kat Maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve Kat Maliklerine karşı sorumlu olur.  Sulh Mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, Kat Malikleri kurulunca değiştirilemez ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan Sulh Mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir. 

 

 

                                                                                                          Ahmet Hüsamettin Kaya

                                                                                                          GEA Yönetim A.Ş.

                                                                                                          Genel Müdür

                                                                                                          20.06.2020


yönetimin mahkemeye verilmesi,hakim müdahalesi,yönetim ve mahkeme
Foto Galeri